ചൂടാക്കി കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് (ശീതീകരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)